1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  • a) Przewoźnik- H3NTS-TRANS Firma Usługowo-Przewozowa Przemysław Klekowski, 45-315 Opole, ul. Głogowska 22 NIP: 772-235-43-08 REGON: 386829127
  • b) Pasażer- Osoba fizyczna korzystająca z usług przewozu firmy H3NTS-TRANS FUP Przemysław Klekowski
  • c) Umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  • d) Bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy
  • e) Bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  • f) Bagaż dodatkowy – rzeczy nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez kierowcę
  • g) Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie wliczony w cenę biletu za który jest naliczana opłata dodatkowa u kierowcy.

2. PRZEWOŹNIK:

2.1 Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2 Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
2.3 Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przejazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją.
2.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
2.5 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
2.6 W razie konieczności Przewoźnik może dokonać zmiany pojazdu, oraz może w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsce wysadzenia adresatów.
2.7 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

  • a) nie przestrzega warunków umowy przewozu.
  • b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
  • c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  • d) zachowuje się w sposób uciążliwy, agresywny.
  • e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź tez nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

2.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
2.9 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
2.10 Przewoźnik nie odpowiada za jakość połączenie sieci Wi-Fi

3. PASAŻER:

3.1 Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży oraz okazania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych celnych wymaganych dokumentów.
3.2 Pasażer powinien oczekiwać pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika. Fakt nie oczekiwania pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu.
3.3 W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.4 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte przez kierowcę lub inne organy.
3.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub w skutek zaniedbania zanieczyszcza busa jest zobowiązany zapłacić Przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez Przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.
3.6 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.7 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia). Pasażer odpowiada również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy Przewoźnika.
3.8 Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

  • a) stosowania się do poleceń kierowcy.
  • b) podanie dokładnego adresu w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.
  • c) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

3.9 O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej , dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

4. REZERWACJE:

4.1 Dokonanie rezerwacji w firmie H3NTS-TRANS FUP Przemysław Klekowski oznacza zawarcie umowy przewozu i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2 Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, przez formularz lub wiadomością: e-mail lub SMS. Gwarancją przejazdu jest otrzymanie potwierdzenia, że rezerwacja została przyjęta.
4.3 Rezerwacja ostatecznie musi być potwierdzona 48h przed wyjazdem.
4.4 W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo
do dokonania potrąceń następujących kwot:

  • a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
  • b) do 48 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, zwrot należności dokonywany jest jedynie przez biuro.

4.5 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
4.6 Brak potwierdzenia może skutkować anulowaniem rezerwacji przez Przewoźnika, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony Rezerwującego.
4.7 Osoby składające rezerwację za pomocą formularza na stronie www.h3nts-trans.pl w przypadku braku kontaktu z naszej strony do 24h zobowiązane są do kontaktu telefonicznego po złożeniu rezerwacji.
4.8 Informacje dotyczące przewozu osób krajowego oraz międzynarodowego przez firmę H3NTS-TRANS FUP Przemysław Klekowski można uzyskać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie www.h3nts-trans.pl w godzinach 7:00-22:00 lub w biurze w godzinach jego pracy.
4.9 Rezerwacja mailowa, smsowa oraz telefoniczna powinna zawierać : Imię i Nazwisko osoby podróżującej, datę przejazdu, dokładne miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe ( kod pocztowy, miejscowość, ulicę , nr budynku).
4.10 Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
4.11 Przewoźnik nie przekazuje klienta innemu przewoźnikowi.

5. BAGAŻ:

5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg. 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 7kg.
5.2 Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia nadbagażu w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić.
5.3 Podlegają dodatkowej opłacie ustalanej indywidualnie oraz powinny być zgłoszone:

  • a) Bagaż dodatkowy (za każdą następną torbę przewidziana jest opłata od 10 euro lub jej równowartość w złotówkach)
  • b) Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
  • c) Wózki dziecięce
  • d) Rowery
  • e) Inne przedmioty, nie opisane w regulaminie zajmujące dodatkową przestrzeń pojazdu.

Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia wyżej wymienionych rzeczy.
5.4 Sprzęt elektroniczny np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony, biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze Pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody ww. rzeczy w wypadku przewożenia ich przez Pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
5.5 Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu.
5.6 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
5.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

5.8 Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

6. PROMOCJE:

6.1 Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.
6.2 Pasażer chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest zgłosić rezerwację w okresie jej trwania.

7. REKLAMACJE:

7.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować formie elektronicznej na adres Przewoźnika tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od potwierdzenia jej otrzymania przez Przewoźnika.